Pravidlá súťaže

 
 
 
 
 

Potrebuješ poradiť? Volaj (Po - Pia: 08:30 - 16:00): +421 948 99 66 48

 
 
 
Úvod > Pravidlá súťaže
 

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

I. ÚČEL SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR A USPORIADATEĽ VÝHRY

1.1 Účelom týchto Pravidiel spotrebiteľskej súťaže je upraviť pravidlá súťaže s názvom„Vyhraj Simulátor voľnéo pádu“ (ďalej len “Súťaž”). Tento dokument upravuje pravidlá uvedenej Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

1.2 Tieto Pravidlá môžu byť zmenené jedine Organizátorom a Usporiadateľom Súťaže, a to formou písomných dodatkov k týmto Pravidlám.

1.3 Usporiadateľ a organizátor spotrebiteľskej Súťaže je Enjoy Group s.r.o., so sídlom Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 22182/S (ďalej len “EnjoyZážitky.sk”).

II. TERMÍN SÚŤAŽE

2.1 Súťaž prebieha v termíne 1.07.2019 00:00:00 hod. do 31.12.2019 23:59:59 hodiny vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“).

2.2 Na účely tejto Súťaže budú akceptované registrácie k prihláseniu na odber noviniek

2.3 Vyhodnotenie Súťaže prebehne do 14 dní od skončenia súťaže.

III. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len „súťažiaci“) vo veku nad 18 rokov, ktorý je úplne spôsobilý na právne úkony.

3.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) organizátora, usporiadateľa a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá.

IV. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Prevádzkovateľom osobných údajov je Enjoy Group s.r.o., so sídlom Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 22182/S ako organizátor a usporiadateľ Súťaže (ďalej na účely tohto článku “prevádzkovateľ”).

4.2 Účel spracúvania osobných údajov je organizácia, vyhodnotenie, zverejnenie výsledkov a propagácia Súťaže.

4.3 Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania Súťaže, ako aj po dobu po skončení Súťaže za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a propagácie Súťaže, pričom následne budú uchovávané po dobu určenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom (napr. zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach, daňové predpisy).

4.4 Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi nasledovné práva: (i) právo požadovať prístup k osobným údajom, (ii) právo na opravu osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

4.5 Dotknutá osoba, ktorá má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@enjoyzazitky.sk .

4.6 Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

4.7 Podrobnosti ohľadne informačnej povinnosti a Pravidlách tejto Súťaže nájdu súťažiaci aj na stránke www.enjoyzazitky.sk.

V. PODMIENKY SÚŤAŽE

5.1 Súťaž prebieha na stránke EnjoyZážitky.sk

5.2 Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, sa zaregistruje prostredníctvom formuláru na odber noviniek formou e-mailového newslettru.

VI. VÝHRA A URČENIE VÝHERCU

6.1 Výhrou je zážitok: Kyvadlový zoskok z mosta Lafranconi pre 1 osobu v hodnote 28 Eur Do súťaže je vložená celkovo 1 výhra v podobe zážitkového poukazu (ďalej len „Výhra“).

6.2 Výhra bude odovzdaná v podobe daru zo strany EnjoyZážitky.sk a nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

6.3 Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži

6.4 Na výhru nemá súťažiaci právny nárok.

VII. URČENIE VÝHERCOV

7.1 Výherca v súťaži bude určený losovaním vykonaným elektronickým systémom technického správcu tak, že losovanie prebehne do 14 dní od ukončenia súťaže.

7.2 Výhru získa súťažiaci, ktorý úplne splnil všetky podmienky stanovené týmito Pravidlami (ďalej len „výherca“).

7.3 Súťaž má jedného výhercu. Súťažiaci bude o výhre v súťaži informovaný zástupcom EnjoyZážitky.sk e-mailom na e-mailovú adresu registrovanú pre odber noviniek. Výhra bude výhercovi odoslaná Výhercovi formou elektronického zážitkového poukazu.

7.4 Výherca sa môže vzdať nároku na výhru.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 EnjoyZážitky.sk si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhry tak, aby sa mohla výhercovi odovzdať v súlade s týmito Pravidlami.

8.2 Výhra nie je právne vymáhateľné.

8.3 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou EnjoyZážitky.sk .

8.4 EnjoyZážitky.sk je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. EnjoyZážitky.sk má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval tieto Pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu Súťaže možno EnjoyZážitky.sk zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách počas trvania Súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

8.5 Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.enjoyzazitky.sk

8.6 Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok u vyhlasovateľa súťaže.

 

Vyhlasovateľ súťaže: Enjoy Group s.r.o.

V Banskej Bystrica dňa 1. 7. 2019