Podmienky rezervácie

 
 

Potrebuješ poradiť? Volaj (Po - Pia: 08:30 - 16:00): +421 948 392 388

 
 
 
Úvod > Podmienky rezervácie
 
 
 

Podmienky rezervácie

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REZERVÁCIE TERMÍNU ZÁŽITKU 

 

I. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ: spoločnosť Enjoy Group s.r.o., Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, DIČ: 2023508234, IČ DPH: SK2023508234 prevádzkujúca portál EnjoyZazitky.sk

Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba nakupujúca na stránke EnjoyZazitky.sk

Držiteľ poukazu: osoba, ktorá zakúpila Zážitok formou Zážitkovéh poukazu, resp. osoba, ktorej bol Zážitkový poukaz darovaný

Poskytovateľ služby: subjekt ponúkajúci Zážitok prostredníctvom portálu Prevádzkovateľa. Poskytovateľ služby je zodpovedný za realizáciu Zážitku.

Zážitkový poukaz: je poukaz na Zážitok s unikátnym kódom, bezpečnostným kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu čerpanie Zážitku u Poskytovateľa špecifikovaného v tomto poukaze. Neoddeliteľnou súčasťou Zážitkového poukazu sú priložené informácie a podmienky k realizácií Zážitku, ktorými je Držiteľ poukazu povinný sa riadiť.

Zážitok: služba, ktorú ponúka Poskytovateľ prostredníctvom portálu EnjoyZazitky.sk . Zážitok obsahuje špecifikáciu služby, cenu a podmienky využitia služby. Prevádzkovateľ po objednaní Zážitku vystaví Kupujúcemu Zážitkový poukaz na jeho absolvovanie o Poskytovateľa.

II. Vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, resp. Držiteľom poukazu

Prevádzkovateľ nevstupuje do zmluvného vzťahu medzi Držiteľom poukazu a Poskytovateľom.

Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom Zážitku a predmetné služby nepredáva ani neposkytuje.

III. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

Poskytovateľ je plne zodpovedný za plnenie Zážitku podľa jeho špecifikácie v čase objednania Zážitku ako aj za jeho kvalitu a rozsah a naplnenie všetkých práv Držiteľa poukazu súvisiace s uplatnením Zážitku. Poskytovateľ je taktiež zodpovedný za správnosť informácií o Zážitku ako aj jeho cene, resp. cenách, ktoré Prevádzkovateľ na stránke EnjoyZazitky.sk uvádza.

Držiteľ poukazu berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za plnenie Zážitku.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s uplatnením Zážitku u Poskytovateľa.

Držiteľ poukazu je tak povinný uplatňovať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z realizácie Zážitku u Poskytovateľa

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

Držiteľ poukazu môže čerpanie Zážitkového poukazu umožniť tretej osobe. O tejto skutočnosti je povinný informovať Poskytovateľa služby v dostatočnom predstihu pred konaním Zážitku. V takom prípade Držiteľ poukazu stráca nárok na čerpanie Zážitku a tento nárok prechádza na poverenú tretiu osobu.

V. Rezervácia termínu realizácie Zážitku

Realizácia Zážitku je možná na základe vyplneného rezervačného formulára. Rezervácia, ako aj realizácia Zážitku je možná len v rámci platnosti Zážitkového poukazu.

Záväznú rezerváciu je možné zmeniť najneskôr 14 dní pred termínom realizácie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Poskytovateľ služby má nárok na zmenu termínu záväznej rezervácie z dôvodu nepriaznivého počasia pre realizáciu Zážitku, technických príčin alebo iných nepredvídaných okolností, ktoré môžu narušiť bezpečnosť a realizovateľnosť Zážitku. V takomto prípade má Držiteľ poukazu nárok na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne. Držiteľ poukazu nemá nárok na kompenzáciu, prípadne náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

V prípade, že mal Držiteľ poukazu záujem o rezerváciu termínu v období uvedenom na sprievodnom liste, ale samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné až do vypršania platnosti Zážitkového poukazu, má Držiteľ poukazu nárok na bezplatné predĺženie platnosti poukazu.

VI. Realizácia Zážitku

Držiteľ poukazu je povinný dostaviť sa na miesto konania Zážitku v dohodnutom dátume a čase.

Držiteľ poukazu sa na mieste preukáže Zážitkovým poukazom, ktorý odovzdá Poskytovateľovi služby, prípadné ním poverenej osobe. Na základe predloženého Zážitkového poukazu bude Držiteľovi poukazu umožnené absolvovanie Zážitku.

V prípade, že Držiteľ poukazu prípadne ďalšie osoby s ním prítomné pred alebo počas absolvovania Zážitku nedodržia podmienky uvedené v popise Zážitku, nedodržia pokyny inštruktorov, prípadne iných zodpovedných osôb poverených Poskytovateľom služieb, budú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, má Poskytovateľ služieb nárok na zrušenie alebo prerušenie realizácie Zážitku bez nároku na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne alebo náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

V prípade nedostavenia sa Držiteľa poukazu na miesto konania Zážitku v dohodnutom dátume a čase, nemá Držiteľ poukazu nárok na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne alebo náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

VII. Platnosť poukazu

Platnosť Zážitkového poukazu je 12 mesiacov od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je uvedené, resp. dojednané inak. Platnosť je uvedená na Zážitkovom poukaze.

Platnosť Zážitkového poukazu je pevná a nie je možné ju predĺžiť, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade ich nevyužitia v rámci platnosti nemá Kupujúci alebo Držiteľ poukazu nárok na vrátenie sumy za nevyužité služby.

VIII. Reklamácia

V prípade, že Poskytovateľ služby neposkytol Držiteľovi poukazu čerpanie Zážitku špecifikovanom na Zážitkovom poukaze, Držiteľ poukazu je oprávnený Zážitok, resp. jeho neposkytnutú časť reklamovať u Poskytovateľa zážitku bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní, od zistenia vady.

Držiteľ poukazu je povinný v reklamácií uviesť detailný popis reklamovaného Zážitku, resp. jeho časti a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje.

V prípade nevybavenia reklamácie Poskytovateľom služby môže Držiteľ poukazu kontaktovať Prevádzkovateľa, ktorý mu poskytne maximálnu súčinnosť pri riešení reklamácie. 

IX. Súkromie

Kúpujúci, resp. Držiteľ poukazu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje Prevádzkovateľovi ako aj Poskytovateľovi osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári (t.j. meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a e-mail) dobrovoľne a slobodne. Osobné údaje budú použité Prevádzkovateľom a Poskytovateľom na potreby uplatenia Zážitku.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že Prevádzkovateľ na účely uplatenia objednaného zážitku ako aj na reklamné a marketingové účely spracúva osobné údaje v mene Poskytovateľa na základe ustanovenia § 4 ods.2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu týmto súhlasí s poskytnutím a sprístupneným osobných údajov na uvedené účely. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že bez tohto súhlasu nie je možné plnenie Zážitku.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu súhlasí s uvedením slovného hodnotenia Poskytovateľa na stránke Prevádzkovateľa, ktoré Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu uviedol na stránke EnjoyZazitky.sk, resp. aplikácií pridruženej k stránke. V prípade použitia fotografie k slovnému hodnoteniu, udeľuje Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu časovo a geograficky neobmedzenú licencia bez nároku na odplatu na použitie fotografie Prevádzkovateľov alebo Poskytovateľom za účelom prezentácie, na marketingové alebo reklamné účely. V prípade, že sa na predmetnej fotografií nachádzajú iné osoby, Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný zaistiť súhlas s použitím diela všetkých týchto osôb. Za prípadné porušenie tejto povinnosti nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu má právo kedykoľvek písomne alebo e-mailom požiadať o odvolanie súhlasov uvedených v tomto článku zmluvy.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia odo dňa ich súhlasu Kupujúcim, ak nie je písomne dohodnuté inak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebujete poradiť?Potrebujete poradiť?